Privacyverklaring

JO-EL Coaching & Time out, gevestigd aan de Havezatheweg 4b, 8061 PL te Hasselt, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

JO-EL Coaching & Time out
Havezatheweg 4b
8061 PL Hasselt
06 484 95 188
www.joelcoaching.nl
Jolies van der Kamp is Functionaris Gegevensbescherming van JO-EL Coaching & Time out.
Te bereiken via info@joelcoaching.nl

Privacy en AVG

Ik vind het fijn dat je geïnteresseerd bent in mijn praktijk voor coaching en time out. Het beschermen van jouw gegevens voor JO-EL Coaching & Time Out heeft mijn zorg. Ik vind het belangrijk dat je je veilig voelt als je mijn website bezoekt, maar ook als het gaat om je persoonlijke gegevens tijdens en na de gesprekken, en/of het gebruik van de time out mogelijkheid. Ik neem de bescherming van je gegevens heel serieus. Het nauwgezet volgen van de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is voor mij vanzelfsprekend. Hiertoe heb ik de nodige maatregelen getroffen. Zo wil ik je op de hoogte brengen wanneer ik welke data verzamel en waar ik deze voor gebruik. Ik heb technische en organisatorische maatregelen getroffen om ervan verzekerd te zijn dat ik de gegevensbeschermingsregels respecteer.

Persoonsgegevens

Persoonlijke gegevens zijn informatie over je identiteit, zoals:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortenaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer

Het is niet noodzakelijk persoonlijke gegevens te overleggen voor het gebruik van onze website. In sommige gevallen echter, heb ik je naam en adres en verdere details nodig om je diensten te kunnen leveren die jij wilt. Dit geldt bijvoorbeeld voor beantwoording van je persoonlijke vragen. Ik sla gegevens alleen op, en gebruik dit alleen als je dat vrijwillig of automatisch aan mij ter beschikking stelt. Als je gebruik maakt van mijn diensten verzamel ik alleen die informatie die nodig is om de door jou gevraagde diensten te kunnen verlenen. Als ik om aanvullende gegevens vraag, betreft het informatie die je mij vrijwillig levert. Persoonlijke gegevens worden uitsluitend verwerkt om de gevraagde dienst(en) te leveren en mijn eigen legitieme praktijkbelangen te beschermen. Aanmeldingsgegevens – ontvangen in elektronische of geschreven vorm, worden elektronisch verwerkt gedurende het aanmeldingsproces.

Doel en gebruik van persoonlijke gegevens

Je gegevens worden enkel en alleen gebruikt voor jouw coachingstraject, of voor het door jou gebruikmaken van de Time out gelegenheid die ik je biedt, met de daarbij behorende afhandeling van de betaling. Je telefoonnummer en e-mailadres worden genoteerd om met je in contact te komen in het geval van annulering of wijziging van de afspraak. Je persoonlijke gegevens worden in geen enkel geval en op geen enkele manier doorgespeeld aan derden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming. Persoonlijke gegevens worden alleen verzameld en doorgegeven aan overheidsinstellingen die deze gegevens rechtmatig mogen ontvangen, volgens de daarvoor geldige wetgeving, of als ik wettelijk verplicht ben dit te doen conform een verzoek van de rechtbank.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik neem niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Duur van de opslag

Al de persoonlijke gegevens die je mij verstrekt hebt, zal ik niet langer bewaren dan strikt nodig is voor de doeleinden waarvoor deze verzameld zijn. Zodra de noodzaak van het bewaren niet (meer) aanwezig is zal ik jouw persoonlijke gegevens binnen een redelijke termijn zowel schriftelijk als digitaal vernietigen. Rapportage van de sessies wordt 5 jaar na de laatste sessie vernietigd. Facturen worden 7 jaar bewaard vanwege controle van de Belastingdienst.

Cookies

Mijn website maakt gebruik van Tracking cookies via Google Analytics ter optimalisatie van het functioneren van de website en ten diensten van de gebruiksvriendelijkheid van de website. Deze gegevens zijn anoniem en worden geenszins gekoppeld aan ip-adressen of ander soort privacy gevoelige informatie. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor commerciële doeleinden van de website ter bevordering van het aanbieden van de diensten van JO-EL Coaching & Time out.

Veiligheid

Je gegevens en de schriftelijke aantekeningen opgenomen tijdens onze gesprekken, worden toegevoegd aan je dossier. Deze wordt bewaard in een gesloten unit. Je gegevens welke digitaal worden verwerkt worden opgeslagen in een digitaal dossier in een met een wachtwoord beveiligde computer. Deze computer wordt beveiligd met een sterk wachtwoord en wordt wekelijks ge-update voor virus- en datalekken. Mocht jij ondanks dit alles de indruk hebben dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via info@joelcoaching.nl

Wijzigingen in het beleid inzake gegevensbescherming

Ik behoud mij het recht voor om onze veiligheids- en gegevensbeschermingsmaatregelen aan te passen, mocht dit vanwege technische vooruitgang noodzakelijk blijken. In dat geval zal ik mijn referenties inzake gegevensbescherming ook bijwerken. Let daarom, met het oog hierop, dat je de meest recente versie hebt.

Links

Deze gegevensbescherming-verklaring is niet van toepassing op enige externe link die ik op mijn website aan zou bieden. Als ik links aanbied probeer ik ervoor te zorgen dat deze ook zoveel mogelijk voldoen aan mijn gegevensbeschermings- en veiligheidseisen. Ik heb echter geen invloed op de nakoming hiervan door andere leveranciers. Zorg daarom dat je de nakoming van deze beschermingseisen controleert op de websites van die andere leveranciers.

Recht op inzien, corrigeren of verwijderen van gegevens

Je hebt het recht je gegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. Uiteraard wordt dit verzoek enkel gehonoreerd als dit van jou zelf afkomstig is.

Vragen, opmerkingen, klachten

Wanneer je verder nog vragen hebt, of informatie wenst over de gegevensbescherming of verwerking van je persoonlijke gegevens, dan kun je per email contact met mij opnemen via: info@joelcoaching.nl.

Verder wil ik je er nog op wijzen dat je, mochten wij er onverhoopt samen niet uitkomen, jij de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons